คำขวัญประจำตำบล


คำขวัญประจำตำบล

ประเพณีบุญเดือนสาม
มากมีไข่มดแดง
สวยสะอาดฝายน้ำล้น

ลำน้ำยามชุ่มชีวี
แหล่งเห็ดธรรมชาติ
ผู้คนรวยน้ำใจ ถิ่นมั่นในวัฒนธรรม