ฝ่ายสภา


ฝ่ายสภา

ชื่อ-สกุล :  นายเอกวุฒิ พวงใบดี
ตำแหน่ง :  ประธานสภา
เบอร์โทร :  088-3339430

ชื่อ-สกุล :  นายเกษร เสมอพิทักษ์
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา
เบอร์โทร :  095-6573386

ชื่อ-สกุล :  นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา
เบอร์โทร :  088-0610964

ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ช่วยลือไทย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 063-7143901

ชื่อ-สกุล : นายคำวาน หอมเฮ้า
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 094-4205059

ชื่อ-สกุล : นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 082-8631862

ชื่อ-สกุล : นายธนา ธรรมิยะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 081-9826122

ชื่อ-สกุล : นายปรีชา บุญสุนีย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 089-9045311

ชื่อ-สกุล : นายสาคร ปะมุทา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 061-7915394

ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์ อุดมครบ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 096-4017696

ชื่อ-สกุล : นางลำดวน สำเภาทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 098-7764536

ชื่อ-สกุล : นางฐาปนี โพธิตระกาล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 098-1044702

ชื่อ-สกุล : นางยุพา กุลอัก
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 080-4081545