สำนักปลัด


สำนักปลัด

ชื่อ-สกุล :  นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
ตำแหน่ง :  ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร :   088-0610964

ชื่อ-สกุล :  นายรักชาติ  ชาติชำนิ
ตำแหน่ง :  รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร :  087-9441042

ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์ พงษ์อุดม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร : 085-7420917

ชื่อ-สกุล :  นายสุวรรณ  เลิศศรี
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร :  087-2629366

ชื่อ-สกุล : นางศุภสุตา นาคีย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 082-9895932

ชื่อ-สกุล : พันจ่าเอก พศวัชร ผายดี
ตำแหน่ง : หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เบอร์โทร : 084-7976367

ชื่อ-สกุล : นายไชยา  สมแสน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 089-8146607

ชื่อ-สกุล : เรือโท พิชิต  อินธิฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 083-7843970

ชื่อ-สกุล : นางศิริวรรณ เลิศศรี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 086-8603229

ชื่อ-สกุล : นางสาวรักยุกต์ จามน้อยพรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-7295582

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน สายสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 099-2088401

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรอุมา ท้าวนาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-6508291

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงใจ  ปะมุทา
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 094-9730400

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน บุญยัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 093-5399057

ชื่อ-สกุล : นางบาลเย็น  ไตรวงค์ย้อย
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์โทร : 092-2932125

ชื่อ-สกุล : นางจันดี เคนไชยวงศ์
ตำแหน่ง : แม่ครัว
เบอร์โทร : 091-6937364

ชื่อ-สกุล : นายสมชาย เชื้อสอน
ตำแหน่ง : พนักงานตกแต่งสวน
เบอร์โทร : 087-9160094

ชื่อ-สกุล : นายศรชัย โพธิ
ตำแหน่ง : ช่างไม้
เบอร์โทร : 061-2046218

ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ แสนสอน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 063-5142210

ชื่อ-สกุล : นายวีระชัย  เสนสุข
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์  พันพละ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 084-9440507

ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ  ศรีวะกุล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 094-9730400

ชื่อ-สกุล : นายดาบเพ็ชร  จิกจักร์
ตำแหน่ง : ยาม
เบอร์โทร : 084-6840803