กองคลัง


กองคลัง

ชื่อ-สกุล :  –
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร :  –

ชื่อ-สกุล :  นางสาวรัตติกาล  โน๊ตสุภ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร :  087-7709209

ชื่อ-สกุล :  –
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :  –

ชื่อ-สกุล : สิบเอกก้องไกลวุธ  ทองอินทรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 086-3891545

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวิณี  วันแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล : นายธีวรา ผายเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล : นางสาวอริสรา  ไพศาลธรรม
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 086-2370437

ชื่อ-สกุล : นางพนมพร  เสนสุข
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 061-1249404

ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจณี  สุราช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-3715318

ชื่อ-สกุล : นางสาวเรวดี  บุญศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 092-8079597