กองการศึกษา


กองการศึกษา

ชื่อ-สกุล :  นายบัญชา  เบ้าพงษ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร :  084-9555635

ชื่อ-สกุล :  นางสาวนิตยา  สัพโส
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  085-0090216

ชื่อ-สกุล :  นางจินดา  ปุติรัติ
ตำแหน่ง :  นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร :  081-7722012

ชื่อ-สกุล : นางสาวทิฆัมพร วงศ์เตชะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 093-4961339

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุธิดา  บุรีงาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 061-1363279

ชื่อ-สกุล : นางสาวบรัศมี  สมจันทร์
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 083-3371310

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราวดี  พรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 088-5516503

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะนกทา หมู่ 1

ชื่อ-สกุล : นางนิภาดา  เสนีชัย
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
เบอร์โทร : 082-1150860

ชื่อ-สกุล : นางสาวแสงมณี  สุพล
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
เบอร์โทร : 093-0092862

ชื่อ-สกุล : นางสาวปุณิกา  วงค์มา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
เบอร์โทร : 098-1840365

ชื่อ-สกุล : นางสาวภาวิณี  จามน้อยพรม
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
เบอร์โทร : 098-1435328

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดโตน หมู่ 2

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา  คงเสถียร
ตำแหน่ง : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
เบอร์โทร : 012-3456789

ชื่อ-สกุล : นางสาวนารีรัตน์ บุญเฮ้า
ตำแหน่ง : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
เบอร์โทร : 098-1894156

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบุ้น หมู่ 3

ชื่อ-สกุล : นางลำดวน  บุราณสาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
เบอร์โทร : 084-7436011

ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุณี  ผาอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
เบอร์โทร : 096-3809501

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม หมู่ 5

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาพร  ท้าวนาง
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
เบอร์โทร : 090-8457439

ชื่อ-สกุล : นางสุรีพร  ผากงคำ
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
เบอร์โทร : 099-2286842

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง หมู่ 6

ชื่อ-สกุล : นางพัฒนา  เหมือยพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
เบอร์โทร : 012-3456789

ชื่อ-สกุล : นางสงัด  เถายะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
เบอร์โทร : 087-9449335

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร หมู่ 7

ชื่อ-สกุล : นางวิภา  ก้อนแพง
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านนาจาร ม.7
เบอร์โทร : 087-3741933

ชื่อ-สกุล : นางสาวขันทอง  ไตรวงค์ย้อย
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
เบอร์โทร : 081-4557105

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร  มาตรา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
เบอร์โทร : 094-3796533

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสนสำราญ หมู่ 8

ชื่อ-สกุล : นางสมัยพร  สุพรรณศรี
ตำแหน่ง : ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสำราญ ม.8
เบอร์โทร : 012-3456789

ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์  เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดแสนสำราญ
เบอร์โทร : 012-3456789

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12

ชื่อ-สกุล : นางสายตา  หุนติราช
ตำแหน่ง : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
เบอร์โทร : 064-1216219

ชื่อ-สกุล : นางสาวเอื้ออารีย์  ผาอินทร์
ตำแหน่ง : ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
เบอร์โทร : 088-6328595

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างภิรมย์ หมู่ 13

ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา  แก้วก่า
ตำแหน่ง : ครู ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13
เบอร์โทร : 097-3190734

ชื่อ-สกุล : นางศิริพร เถายะบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13
เบอร์โทร : 080-1968400

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อใต้ หมู่ 15

ชื่อ-สกุล : นางไกรแก้ว  ผาอินทร์
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
เบอร์โทร : 096-3780755

ชื่อ-สกุล : นางตุ้มทอง  กุลอัก
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
เบอร์โทร : 091-8654396

ชื่อ-สกุล : นางสาวกรทิพย์  พิชัยคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
เบอร์โทร : 089-0665383

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17

ชื่อ-สกุล : นางธัญญารักษ์  ยันนี
ตำแหน่ง : ครู ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
เบอร์โทร : 064-2492862

ชื่อ-สกุล : นางฉันทนา  เจริญขึ้น
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
เบอร์โทร : 083-4266826