จัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อจัดจ้าง

31 มีนาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (หกเดือนแรก)
26 มีนาคม 2564 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding)
26 มกราคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
27 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนธันวาคม
27 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนธันวาคม
29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน
29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน
31 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนตุลาคม
30 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนตุลาคม
30 กันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ปี)
30 กันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (หกเดือนหลัง)
28 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนกันยายน
28 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนกันยายน
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนสิงหาคม
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนสิงหาคม
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม
30 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม
23 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม
13 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
13 กรกฎาคม 2563 การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
13 กรกฎาคม 2563 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563
8 กรกฎาคม 2563 การจัดหาพัสดุและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
8 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ2563
29 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนมิถุนายน
29 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมิถุนายน
29 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมิถุนายน
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม
30 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนเมษายน
30 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนเมษายน
30 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนเมษายน
30 เมษายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
16 เมษายน 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 สน.ถ.134-02 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563)
31 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (หกเดือนแรก)
30 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม
27 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม
27 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม
25 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 สน.ถ.134-03 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563)
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
31 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมกราคม
30 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินสะสม ปี 2563 ประจำเดือนมกราคม
22 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 ประจำเดือนมกราคม
5 มิถุนายน 2562 การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562
5 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562