จัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อจัดจ้าง

28 กันยายน 2563 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)
28 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
17 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่องแจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด
13 สิงหาคม 2563 นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ มอบให้ราย นายบุญชม โคตรภูธร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20
13 สิงหาคม 2563 นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสพร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางสาวธัชพรรณ เพ็ชนาม บ้านโพนแพง หมู่ 19
10 สิงหาคม 2563 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทต.หนองสนม ประจำปีงบประมาณ 2562
9 สิงหาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.หนองสนม
1 สิงหาคม 2563 📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 🎉🎉
31 กรกฎาคม 2563 มอบสื่อการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์
29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมปลูกป่า ณ หนองชัยสิทธิ์