บ้านบะนกทา ม.1

บ้านบะนกทา ม.1

ประวัติชุมชน
          บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460  เดิมชาวบ้านอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ข้ามฝั่งมาทางจังหวัดนครพนม  การอพยพมาพร้อมกันคราวนั้น มี ไทโย้ย ไทลาว ได้เดินทางมาเรื่อยๆ มาตั้งที่พักที่บ้านขาม ตำบลขัวก่าย จังหวัดสกลนคร  และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ ลำน้ำยามที่อุดมสมบูรณ์  จากนั้นไม่นานได้เกิดโรคระบาดที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรคห่า”(โรคอหิวาตกโรค) อย่างหนัก ทำให้มีผู้คนล้มตายจำนวนหนึ่ง ครอบครัวของนางแพง  ไฮวัง  จึงได้พากันข้ามลำน้ำยามมาหลบห่าที่ดอนท่าน้ำ  ต่อมามีครอบครัวของนายเภา  พลสีดา และนายล่อน  บาลนาคม  พากันมาตั้งบ้านห่างจากดอนท่าน้ำประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากในขณะนั้น  ต่อมานายสลัด  ศรีสร้อย, นายสาง  ศรีสร้อย และนายลี  คุณชาติ  พาครอบครัวอพยพมาจากบ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  มาอยู่ด้วยกันและที่มาของชื่อหมู่บ้านเกิดจากมีนายพรานคนหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าและพบว่ามีหนองน้ำอยู่กลางป่ามีสัตว์หลายชนิดมากินน้ำในหนองนั้นแต่นายพรานคนดังกล่าวสังเกตว่าบรรดาสัตว์ที่มากินน้ำนั้นมีนกทามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นจึงพากันตั้งชื่อหนองน้ำแห่งนั้นว่า “หนองนกทา” และตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อหนองน้ำ คือบ้านหนองนกทาและต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านบะนกทา  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายล่อน บาลนาคมเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจากนั้นมีการปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านหลายท่านได้แก่
          1. นายล่อน  บาลนาคม
          2. นายแสน  พลรัตน์
          3. นายโค  โพธิราช
          4. นายดำ  โพธิ์ศรี
          5. นายสีทัย  วิจันทร์แก้ว
          6. นายคำ  บัวศรี
          7. นายวิวาส  วิภาวิน
          และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2510 ผู้คนได้ย้ายมาจากที่อื่นมากขึ้นทางราชการจึงได้แยกตำบลขัวก่าย ออกเป็น 2 ตำบลคือ ให้บ้านบะนกทา บ้านตาดโตน บ้านน้ำบุ้น บ้านบะป่าคา บ้านหนองสนม บ้านโพนแพง บ้านนาจาร บ้านโนนชนะสังคม บ้านทุ่งโพธิ์ บ้านโนนสะอาด บ้านก่อ บ้านเชียงเพ็ง และบ้านนาคอย แยกออกมาตั้งชื่อว่าตำบลหนองสนม  โดยบ้านบะนกทา เป็นหมู่ที่ 1 และนายนิวาส  วิภาวิน ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิม และปี พ.ศ.2518 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองสนมคนแรกและมีการแบ่งคุ้มบ้านออกเป็น 3 คุ้ม มีคุ้ม บ้านบะนกทา คุ้มนาสวรรค์ และคุ้มใหม่พัฒนา และได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2526 และมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านในปีนั้น ผู้ที่ได้รับเลือก คือ นายพรหมมา  สุวะศรี และในปี พ.ศ.2517 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองสนม ในขณะนั้นบ้านบะนกทามีจำนวนประชากรหนาแน่น 400 หลังคาเรือน  ต่อมาเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2528  ทางราชการเห็นว่าบ้านบะนกทาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ทำการปกครองไม่ทั่วถึงจึงได้แยกคุ้มนาสวรรค์ออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง มีชื่อว่า บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยใช้ถนนสายบ้านบะนกทา-น้ำบุ้น เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง ต่อมาบ้านบะนกทาได้ตั้งคุ้มเป็น 6 คุ้ม เพื่อที่จะได้ดูแลอย่างทั่วถึงมีดังนี้
          1. คุ้มวัดศรีนวล
          2. คุ้มวงค์พระจันทร์
          3. คุ้มแสงสุรีย์
          4. คุ้มรัตนาวดี
          5. คุ้มสำเภาทอง
          6. คุ้มบ้านน้อยพัฒนา
          ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 ทางราชการได้แยกคุ้มหมู่บ้านน้อยพัฒนาออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านมีชื่อว่า “บ้านใหม่พัฒนา” ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดกลนคร ปี พ.ศ.2542 นายธรรมโน บุญสร้าง ได้รับเลือกเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านและลาออกในปี พ.ศ.2544 นายคำสี  มังฉกรรจ์ ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและหมดวาระในปี พ.ศ.2548 (วันที่ 23 ธันวาคม 2548) โดยในการเลือกใหม่ นายเสริมสุข  สุพล ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน
          ต่อมาบ้านบะนกทามีประชากรเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้แบ่งคุ้มออกเป็น 10 คุ้ม ดังนี้ 
          1. คุ้มวัดศรีนวล
          2. คุ้มอยู่ดี – มีสุข
          3. คุ้มวงค์พระจันทร์
          4. คุ้มแสงสุริยา
          5. คุ้มแสงสุรีย์
          6. คุ้มกลาง
          7. คุ้มสำเภาทอง
          8. คุ้มเรณู
          9. คุ้มรัตนาวดี
          10. คุ้มโนนเจริญ
          และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 นายเสริมสุข  สุพล ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแทน ในวันที่ 11 มกราคม 2552 โดยนายเสริมสุข สุพล ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกสมัย ต่อมาได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลหนองสนม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่  2,810 ไร่ หรือ 4.50 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางทิศใต้และลาดต่ำลงทางทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส