บ้านตาดโตน ม.2

บ้านตาดโตน ม.2

ประวัติชุมชน
          ชาวบ้านตาดโตน  เดิมมีถิ่นฐานอยู่บ้านไร่  บ้านไฮ่  อำเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร โดยได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกประมาณ  7  ครัวเรือน  ครั้งแรกที่เริ่มเป็นกลุ่มหมู่บ้านได้เข้าไปเป็นบ้านฝากขึ้นกับบ้านน้ำบุ้น  ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในเขตปกครองของตำบลขัวก่าย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
          ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2470  ทางที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาสเห็นว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น  15  หลังคาเรือน  จึงได้ออกมาประชุมเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ และเนื่องจาก มีน้ำโตนตาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน  จึงได้ใช้ชื่อว่า บ้านตาดโตน จนถึงปัจจุบัน  โดยมีเลือกผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้
          1. นายพร   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 – 2482
          2. นายกด   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 – 2506
          3. นายบุญธง   รัตนะ  ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 – 2518
          4. นายบุญทัน   อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 – 2537
          5. นายเพ็ญ  กางทอง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2542
          6. นายถนอม  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2547
          7. นายประยงค์  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – 2552
          8. นายถาวร  อนุศาสน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ประมาณ – ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเอียงทิศตะวันออกเฉียงเหนือลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย  – ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) – ไร่ และพื้นที่สาธารณะ – ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านขาม  ตำบลขัวก่าย
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนแพง  ตำบลเดื่อศรีคันไชย
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านตาดโตน หมู่ 21  ตำบลหนองสนม
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโนนสวาท  ตำบลศรีวิชัย

บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน

1. นายถาวร  อนุศาสน์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์โทร  –

2.