บ้านโพนแพง ม.6

บ้านโพนแพง ม.6

ประวัติชุมชน
          ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2507 เดิมชาวบ้านโพนแพงได้อพยพมาจากบ้านวานรนิวาส โดยมีนายพราน 3 คน เดินทางเข้ามาทำการล่าสัตว์ได้แก่ นายไชยราช โพธิ นายเทพ สุริวงค์ และนายขี่ สุริวงค์ ได้พบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้และสัตว์ป่ามากมาย รวมทั้งเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ จึงเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงได้พากันชักชวนเพื่อนฝูงมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านแรกเริ่ม มีอยู่ด้วยกัน 6 หลังคาเรือน ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งต่อมาได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นหมู่บ้านอย่างถาวร โดยมีการเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้านคนแรกคือนายไชยราช โพธิ และมีผู้ใหญ่บ้านที่เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้
          1. นายไชยราช โพธิ
          2. นายเทพ สุริวงค์
          3. นายขี สุริวงค์
          4. นายพิมพ์ แก้วไพฑูรย์
          5. นายบ่าย ไชยมาตร
          6. นายสรวิทย์ โพธิ
          7. นายอินแปลง แก้วไพฑูรย์
          8. นายถาวร พรมชิต
          9. นายสังคม แก้วมะณี
          10. นายนิรัตน์ โพธิ
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 2,300 ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านสงเปือย
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านหนองสนม
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาคอย
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 19