บ้านนาคอย ม.13

บ้านนาคอย ม.13

ประวัติชุมชน
          บ้านนาคอย มีชื่อเดิมว่า บ้านหนองช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2444 หรือประมาณ 104 ปีมาแล้ว โดยการนำของ พ่ออุ้ยทอม ผากงคำ พ่ออุ้ยก้อง จันทร์แดง และพ่ออุ้ยป้อม เถายาบุตร อพยพครอบครัวจากบ้านนาโน ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มาตั้งถิ่นฐานบริเวณหนองช้าง ตอนนั้นชาวบ้านเรียกว่า “โนนตูม” บริเวณนี้น้ำท่วมในฤดูฝน จึงพากันย้ายขึ้นมาบริเวณที่ดอน ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านนาคอยในปัจจุบัน ต่อมาได้มีครอบครัวในละแวกนั้นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอพยพเข้ามา โดยเฉพาะจากจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปกครองหมู่บ้านคนแรกคือ นายอินทร์ กุลอัก ในช่วงนั้นยังขึ้นต่อตำบลขัวก่าย และได้มีการแยกตำบลเมื่อ พ.ศ. 2503 มีภาพูด 3 ภาษาคือ ภาษาโย้ย ภาษาย้อ และภาษาลาว นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายอินทร์ กุลอัก ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก
          2. นายบุญถัน ฮองต้น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 – 2528
          3. นายเตียง กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2550
          4. นายสมบูรณ์ เถายาบุตร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2555
          5. นายสมฤทธิ์ หอมจำปา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 13,132 ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านหนองบัวแดง (ลำน้ำยาม) อำเภออากาสอำนวย
          ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านก่อ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวา