บ้านนาสวรรค์ ม.14

บ้านนาสวรรค์ ม.14

ประวัติชุมชน
          บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แยกตัวออกมาจากบ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2523 ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมด้านการปกครองและการพัฒนา สาเหตุที่ตั้งชื่อ บ้านนาสวรรค์ ส่วนหนึ่งมาจากสภาพด้านภูมิศาสตร์ติดทุ่งนา จึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายน้อม ปุ๋ยวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เกษียณอายุ 60 ปี พ.ศ.2545
          2. นายกันผา อัคจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551
          3. นายทองหลาง วงค์จันทร์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2557
          4. นายแปลง แสนหมื่น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่บนดอนป่าโปร่ง ไม่รกทึบ พื้นที่ราดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส