บ้านใหม่พัฒนา ม.18

บ้านใหม่พัฒนา ม.18

ประวัติชุมชน
          บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 แยกออกมาจากบ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซี่งตอนนั้น มีนายพรมมา สุวะศรี เป็นกำนันตำบลหนองสนม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บ้านใหม่พัฒนา มีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายธง กอนเกิด ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2547
          2. นายมานพ โพธิตระการ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – 2552
          3. นายสุเทศน์ โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552– ปัจจุบัน
ทำเนียบบุคคลสำคัญ
          1. ผู้ใหญ่บ้าน : นายสุเทศน์ โพธิ์ศรี เบอร์โทร. : 087-4370128
          2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน : 1. นายเทวิน ศรีสร้อย เบอร์โทร. : –
                                         2. นายสายชน เดชเสน เบอร์โทร. : 081-5747820
          3. กรรมการหมู่บ้าน : 1. นายเด่น ไฮวัง
                                        2. นายคำผล จันทะคาม
                                        3. นางลัดดร วันไชย
                                        4. นางสาวทิพเนตร สารเนตร
                                        5. นายพินิจ บุญธิเสน
                                        6. นายนายสุนทร วันชัย
                                        7. นายแดง ประการแก้ว
                                        8. นายสาคร วันชัย
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ มีลักษณะเป็นพื้นที่หินลูกรัง ราดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านตาดโตน ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านขาม ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส