บ้านโพนแพง ม.19

บ้านโพนแพง ม.19

ประวัติชุมชน
          เดิมชาวบ้านโพนแพงได้อพยพมาจากบ้านวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2407 โดยมีนายพราน 3 คน เดินทางมาทำการล่าสัตว์ ได้แก่ นายไชยราช โพธิ นายเทพ สุริวงค์ และนายขี่ เขื่อนอำคา พบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก รวมทั้งเป็นพื้นที่ใกล้แห่งน้ำจึงเห็นว่าเป็นทำเลเหมาะแก่การจะตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงได้พากันชักชวนเพื่อนบ้านมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้าน ซึ่งเริ่มแรกมี 6 หลังคาเรือน และได้มีชาวบ้านอพยพมาอยู่รวมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งต่อมาได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างถาวร
ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน ออกเป็น 2 หมู่บ้าน ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ให้แยกหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเป็นอีก 1 หมู่บ้าน ชื่อบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายดลศักดิ์ เขื่อนพงศ์ หมอวาระเมื่อ ปี พ.ศ.2554 คนที่สองคือ นายทวีชัย แขนธิราช จนถึงปัจจุบัน
ทำเนียบบุคคลสำคัญ
          1. นายดลศักดิ์ เขื่อนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านคนแรก เบอร์โทร. : 087-9713597
          2. นายทวีชัย แขนธิราช ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน เบอร์โทร. : 082-8577012
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สูงไปทางทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส