บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา ม.21

บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา ม.21

ประวัติชุมชน
          ประวัติหมู่บ้านตาดโตน หมู่ที่ 21 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ชาวบ้านตาดโตน เดิมมีถิ่นฐานอยู่บ้านไร่ บ้านไฮ่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกประมาณ 7 ครัวเรือน ครั้งแรกที่เริ่มเป็นกลุ่มหมู่บ้านได้เข้าไปเป็นบ้านฝากขึ้นกับบ้านน้ำบุ้น ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในเขตปกครองของตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2470 ทางที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาสเห็นว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 15 หลังคาเรือน จึงได้ออกมาประชุมเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ และเนื่องจาก มีน้ำโตนตาดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน จึงได้ใช้ชื่อว่า บ้านตาดโตน และได้แยกหมู่บ้านตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จนถึงปัจจุบัน โดยมีเลือกผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้
          1. นายสะอาด เหลาแตว ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สูงไปทางทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโคกสำราญ หมทู่ที่ 8 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านตาดโตน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส