บ้านหนองสนม ม.5

บ้านหนองสนม ม.5

ประวัติชุมชน
           ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองสนม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2478 โดยนายก่ำ จำรักษา พร้อมครอบครัวซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านดอนแดง ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้เข้ามาทำนา ทำสวน ทำไร่ ในพื้นที่ที่มีชื่อว่า บะสะเร บริเวณนี้มีสายน้ำที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เรียกว่า ห้วยเชียงลม ซึ่งครอบครัวนี้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำมาหากิน อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ จึงได้อพยพครอบครัวจาก บ้านดอนแดงมาตั้งรกรากอยู่อย่างถาวรในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมามีครอบครัวนายคุณ จำรักษา, นายคำสิงห์ ท้าวนาง ,นายทิศดอ(ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านดอนแดงได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2483 นายบุ่น ท้าวนาง นายสวัสดิ์ เสนสุข นายกลม เสนสุข นายกลอย เสนสุข ได้อพยพมาจากบ้านดอนศาลา ตำบลเสียว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้
ต่อมา นายเชียง เกษมศิลป์ นายทอน แสนสอน นายมาก เกษมศิลป์ ได้อพยพมาจากบ้านมะจ่าง ตำบลข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้
ต่อมา กำนันตำบลขัวก่าย ซึ่งขณะนั้นก็คือ นายพิม แก้วไพฑูรย์ เปลี่ยนชื่อจากบ้านบะสะเร มาเป็นบ้านหนองสนม ในปี พ.ศ.2500 เพราะเห็นว่าชื่อเดิมไม่เหมาะสมและมีนายบุ่น ท้าวนาง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดชื่อ “วัดประชาสามัคคี”มีเจ้าอาวาส คือหลวงพ่อบุญ บ้านหนองสนมในขณะนั้นขึ้นกับตำบลขัวก่าย ในปี พ.ศ.2514 ทางราชการได้แยกตำบลขัวก่าย ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลขัวก่ายและตำบลหนองสนม หมู่บ้านหนองสนมจึงขึ้นกับตำบลหนองสนมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีผู้นำชุมชน ดังนี้
          1. นายบุ่น ท้าวนาง ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปี พ.ศ.2528
          2. นายสอ เกษมศิลป์
          3. นายอินทร์ แสนสอน
          4. นายประเวทย์ ท้าวนาง
          5. นายเวที ทาวงค์ษา
          6. นายดำรงค์ แสนสอน คนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเอียงทิศตะวันออกเฉียงเหนือลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย 750 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) 1,750 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ 13 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส