บ้านนาจาร ม.7

บ้านนาจาร ม.7

ประวัติชุมชน
          บ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลำห้วยหลายสายล้อมรอบหมู่บ้าน เช่น ห้วยบง ห้วยหอย ห้วยดินแดง ห้วยหินกอง ห้วยม่วง และห้วยโสกลูกนก บริเวณที่ราบส่วนใหญ่จะมีต้นดอกจารเจริญเติบโตขึ้นอย่างมามาย จึงขนานนามตามที่ตั้งของหมู่บ้านว่า บ้านนาจาร โดยมี นายเคน โพธิมล และนายคาน เสมอพิทักษ์ เป็นคนมาจากท่าแร่และมาแต่งงานกับชาวช้างมิ่ง ได้มาพบเห็นบริเวณนี้ จึงเกิดความพึงพอใจมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เมาะแก่การทำเกษตรกรรม จึงได้ก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้น
ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งบ้านนาจาร เมื่อปี พ.ศ.2451 คือ
          1. นายเคน โพธิมล
          2. นางหมาแดง โพธิมล
          3. นายคาน เสมอพิทักษ์
          4. นางทอง เสมอพิทักษ์
          5. นายหมา (ไม่ทราบนามสกุล)
ชนกลุ่มสอง
          1. นายตัน ถิ่นทอง
          2. นางคิ่ม ถิ่นทอง
          3. นายจันทร์ สีน้อย
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 11,050 ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวน
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส