บ้านโนนชนะสังคม ม.8

บ้านโนนชนะสังคม ม.8

ประวัติชุมชน
          เดิมชาวบ้านโนนชนะสังคม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยชาวบ้านได้อพยพมาจากอำเภอม่วงสามสิน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากชาวบ้านมีปัญหาความยากจนและภัยแล้ง เริ่มแรกจำนวน 6 ครอบครัว โดยการนำของนายทูล ฐานะ นายอ่อน นามคุณ นายนา วิริยะ และนายพัฒน์ สายเมฆ ซึ่งใกล้ ๆ หมู่บ้าน มีผักแว่นขึ้นตามแหล่งน้ำ เป็นจำนวนมากในขณะนั้น จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองผักแว่น ต่อมาสภาพภูมิประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปหนองน้ำตื้นเขินขึ้น และได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.2503 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนชนะสังคม จนถึงปัจจุบัน รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังนี้
          1. นายนา วิริยะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2503-2509 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
          2. นายทูญ ฐานะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2509-2516
          3. นายนา วิริยะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2516-2533
          4. นายจัน ไหว้ครู ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2533-2538
          5. นายด่อน นามคุณ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2538-2542
          6. นายสา ปัญญาเฉียบ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542-2547
          7. นายขาน ฐานะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547-2552
          8. นายวินิจ ลุนจักร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ 5 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่โนนสูงมีลำน้ำสองสาย มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านนาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส