บ้านทุ่งโพธิ์ ม.9

บ้านทุ่งโพธิ์ ม.9

ประวัติชุมชน
          บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2415 โดยการนำของนายทิดสา บุตรสา และเพื่อน ๆ อีก 6 – 7 ครอบครัว ซึ่งบริเวณที่ชาวบ้านมาจับจองหาที่ทำกินและสร้างบ้านเรือนนั้นเป็นบริเวณที่ราบลุ่มขนาดกว้างขวางพอสมควร อีกทั้งยังอยู่ใกล้ลำน้ำทิง จึงทำให้ผู้คนอพยพมาอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนที่สุดชาวบ้านเห็นว่าบริเวณอยู่ค่อนข้างคับแคบขยายหมู่บ้านลำบาก เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ เป็นทุ่งนาสำหรับใช้เพาะปลูกข้าว จึงได้ขยับขยายไปปลูกบ้านเรือนแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านทุ่งโพธิ์กับบ้านเชียงเพ็งคือห่างจากบ้านเดิมออกไปทางทิศใต้ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และได้เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งเป็นบ้านโนนสวรรค์
ในการตั้งบ้านทุ่งโพธิ์ใหม่ ๆ นั้น ยังเป็นตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส ต่อมาเห็นว่ามีอาณาเขตที่กว้างยากแก่การปกครองจึงได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2506 ในสมัยที่นายชอน บุตรสา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงแรก ๆ ตำบลหนองสนม ประกอบไปด้วยหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบะนกทา บ้านโพนแพง บ้านน้ำบุ้น บ้านตาดโตน บ้านนาจาร และบ้านโนนชนะสังคม
หลังจากที่บ้านทุ่งโพธิ์มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายอ่อน ผาสียวน และบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสุกัน หุนติราช โดยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 มีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายทิดสา บุตรสา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2415 – 2442
          2. นายพัด หุนติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2464 – 2483
          3. นายเพ็ง บุตรสา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 – 2491
          4. นายน้อย แก้วเคน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 – 2500
          5. นายซอน บุตรสา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 – 2508
          6. นายทองศูนย์ หุนติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 – 2516
          7. นายพุทธา เจริญสุข ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – 2526
          8. นายเมย บุญมี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – 2538
          9. นายอ่อน ผาสียวน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – 2548
          10. นายตื้อ ฮาบสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 –
          11. นายวรสิทธิ์ พรมพินิจ ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านก่อ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส