บ้านโนนสะอาด ม.10

บ้านโนนสะอาด ม.10

ประวัติชุมชน
          เดิมชาวบ้านโนนสะอาดได้อพยพมาจากบ้านวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 โดยมีนายกง แก้วเคน ซึ่งเป็นชาวบ้านนาจาร ได้ออกมาสร้างบ้านเรือนห่างจากเพื่อน ต่อมาได้มีนายพรม ธิวะโต ชาวบ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ ๆ ด้วย จนกระทั่งได้มีครอบครัวอื่นๆ ตามมาอยู่รวมกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
เดิมบ้านโนนสะอาด เป็นบ้านฝากของบ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จนมาถึง ปี พ.ศ.2510 ได้แยกออกมาจากบ้านนาจาร ภาษท้องถิ่นคือ ภาษภูไทย ภาษโย้ย ซึ่งเป็นภาษาไทยอีสาน มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายประเสริฐ หันโพธิ์ ต่อมาได้เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2518 จึงได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านสืบต่อกันเรื่อย ๆ ดังนี้
          1. นายไชยราช โพธิ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – 2518
          2. นายเจริญ ทีฆะพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 – 2534 (เกษียณอายุ 60 ปี)
          3. นายวิจิตร ทีฆะพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 570 ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส