บ้านก่อ ม.11

บ้านก่อ ม.11

ประวัติชุมชน
          เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว ได้มีกลุ่มบุคคลที่อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีอีกหลายกลุ่มที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี บางกลุ่มได้ปักหลักอยู่บริเวณบ้านคูขาด บ้างคางฮุง บ้านถ่อน และบ้านาบัว อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นคนในกลุ่มดังกล่าวก็แยกตัวออกมาเพื่อหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่เพื่อตั้งหมู่บ้าน ซึ่งย้ายมาทางบริเวณใกล้ลำน้ำยามและลำห้วยทิงมาบรรจบกันซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด จึงได้ตั้งหมู่บ้านอยู่รวมเป็นกลุ่ม บริเวณป่าไม้ก่อ อันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านซึ่งเรียกตามป่าไม้ในพื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้าน ว่า “บ้านก่อ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการแยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. หมื่นอักษร ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. –
          2. นายกอง พลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. –
          3. นายสังข์ทอง กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. –
          4. นายวาน ฮองต้น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. –
          5. นายสด กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. –
          6. นายประหยัด พวงใบดี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 – 2542
          7. นายคำวาน หอมเฮ้า ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2552
          8. นายสัมผัด กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ลำน้ำยาม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ห้วยทิง บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส