บ้านเชียงเพ็ง ม.12

บ้านเชียงเพ็ง ม.12

ประวัติชุมชน
          ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2404 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นายไชยแสง ฮาบพนม และมีนายโสม ฮาบพนม เป็นผู้ช่วยในการปกครอง มีผู้นำทางการปกครอง ดังนี้
          1. นายเขียว หันโพธิ์
          2. นายเพ่ง ผาอินทร์
          3. นายศรีทัศน์ หุนติราช
          4. นายบุญเถิง ผายเงิน
          5. นายสมพงษ์ หุนติราช
          6. นายประวัติ สรีนวลแล
          7. นายณรงค์ ผายเงิน คนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 2,000 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย 150 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านคึม
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส