บ้านก่อใต้ ม.15

บ้านก่อใต้ ม.15

ประวัติชุมชน
          เดิมบ้านก่อใต้ หมู่ที่ 15 แยกออกมาจากบ้านก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งบรรพบุรุษของบ้านก่อทั้งสองหมู่บ้าน กลุ่มบุคคลที่อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีอีกหลายกลุ่มที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา บางกลุ่มได้ปักหลักอยู่บริเวณบ้านคูขาด บ้างคางฮุง บ้านถ่อน และบ้านนาบัว อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นคนในกลุ่มดังกล่าวก็แยกตัวออกมาเพื่อหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่เพื่อตั้งหมู่บ้าน ซึ่งย้ายมาทางบริเวณใกล้ลำน้ำยามและลำห้วยทิงมาบรรจบกันซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด จึงได้ตั้งหมู่บ้านอยู่รวมเป็นกลุ่ม บริเวณป่าไม้ก่อ อันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านซึ่งเรียกตามป่าไม้ในพื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้าน ว่า “บ้านก่อ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการแยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายพอม กุลอัก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 – 2552
          2. นายสมบัติ ฮองต้น ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านก่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้            ติดต่อกับ ลำห้วยทิง บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส  และเขตตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ลำน้ำยาม และห้วยทิง
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 และบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส