บ้านโนนสวรรค์ ม.16

บ้านโนนสวรรค์ ม.16

ประวัติชุมชน
          บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นพื้นที่ป่าชื่อโคกเล้า เนื่องจากเล้าของชาวบ้านมาสร้างไว้หนึ่งหลัง ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2513 มีนายตาด หุนติราช นายถนอม พันนาคำ ได้อพยพมาจากบ้านทุ่งโพธิ์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็ได้มีชาวบ้านคอบครัวอื่นๆ ย้ายเข้ามาตามลำดับ เช่น นายทอง วงค์กรม นายคำสา อินธิราช นายหวาง หุนติราช นายสุข บาลนาคม ถึงแม้จะมีหลายครอบครัวเข้ามาอยู่รวมกัน แต่ก็ไม่พอเพียงที่จะเป็นหมู่บ้านได้ ต้องอาศัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 อยู่เหมือนเดิม กระทั่งปี พ.ศ.2528 นายเพ็ง กมล นายเสรี กุลอัก และคนอื่นๆ อีหลายครอบครัว ย้ายเข้ามาสมทบจนหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงเกณฑ์กำหนดของทางราชการที่ตั้งไว้สำหรับแยกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนจึงร่วมใจกันยื่นขอแยกหมู่บ้านชื่อบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ.2541 มีจำนวนประชากร 372 คน 79 ครัวเรือน พื้นที่ของหมู่บ้าน 2 ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ เรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ร่วมกับ หมู่ที่9 และหมู่ที่ 17 นายเพ็ง กมล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 พ.ศ.2553 มีนายไสว หุนติราช เป็นใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ 2 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูงไปทางทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำห้วยทิงและบ้านคึม
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส