บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17

บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17

ประวัติชุมชน
          บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 แยกออกมาจากบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งบรรพบุรุษของบ้านก่อทั้งสองหมู่บ้านคือ คนพื้นเพที่อพยพมาจากบ้านแมดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ปี พ.ศ. 2415 โดยการนำของนายทิดสา บุตรสา และเพื่อน ๆ อีก 6 – 7 ครอบครัวมาตั้งบ้านนาโนตากแดด ปัจจุบันคือบ้านกลาง – นาโน อยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดโรคภัยเบียดเบียน จึงได้พาเพื่อนบ้านย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านทิง ปัจจุบันคือนาเริงหรือบ้านร้าง แต่อยู่บ้านนาเริงได้ไม่นานก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่ง และด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งนามีต้นโพธิ์จำนวนมาก จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้ดังกล่าว ว่า “บ้านทุ่งโพธิ์”
ในการตั้งบ้านทุ่งโพธิ์ใหม่ ๆ นั้น ยังเป็นตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส ต่อมาเห็นว่ามีอาณาเขตที่กว้างยากแก่การปกครองจึงได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2506 ในสมัยที่นายชอน บุตรสา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงแรก ๆ ตำบลหนองสนม ประกอบไปด้วยหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบะนกทา บ้านโพนแพง บ้านน้ำบุ้น บ้านตาดโตน บ้านนาจาร และบ้านโนนชนะสังคม
หลังจากที่บ้านทุ่งโพธิ์มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายอ่อน ผาสียวน และบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสุกัน หุนติราช โดยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 17 มีผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
          1. นายสุกัน หุนติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ 1 ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ สูงไปทางทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำห้วยทิง
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส