บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม.20

บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม.20

ประวัติชุมชน
          เดิมชาวบ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยู่รวมกันกับบ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน ออกเป็น 2 หมู่บ้าน ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ให้แยกหมู่บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสมทั้งในด้านการปกครองและการบริการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปได้ด้วยดี รวดเร็วและทั่วถึงกัน มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายประเมิน นิลเขต จนถึงปัจจุบันลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ – ไร่ หรือ – ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบสูงลาดลงมาทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส