การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านก่อใต้ หมู่ 15 สาย 4

โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านทุ่งโพธิ๋ หมู่ 17 (คุ้มประชาสุขสันต์ สายที่1)

โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้านหนองสนม หมู่ 5 (คุ้มอิ่มดีมีสุข)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก่อ หมู่ 11 สายที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 9 (คุ้มน้องใหม่เมืองอุบล สายที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8 (คุ้มประชาสุขสันต์ สายที่ 1 )

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมู่ 5 (คุ้มโชคดีมีความสุข)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองสนม (แยกบ้านสวรรค์ – บ้านเชียงเพ็ง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 – บ้านตาดโตน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ 10

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนแพง หมู่ 6

โครงการขุดลอกห้วยวังกกแต้ บ้านตาดโตน หมู่ 2

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14