การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562

การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562

รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปี 2562

  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ 2 (สาย 1)
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ 5
  • โครงการก่อสร้างรถจอดรถเทศบาลตำบลหนองสนม
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ 2 (สายที่ 2)
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8
  • โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม
  • โครงการก่อสร้างหอพระสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม