📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 🎉🎉

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 🎉🎉

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 🎉🎉
🌿 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนค่าภาษีได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน
🌾 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
📌 หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม
📌 และในเดือนกันยายน ทางเทศบาลตำบลหนองสนม จะแจ้งรายการค้างชำระไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จะไม่สามารถดำเนินการทำนิติกรรมที่ดินใดๆได้ หากปรากฏหลักฐานว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น #งานจัดเก็บรายได้ # กองคลัง #งานประชาสัมพันธ์