โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด) ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด) ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้สดในงานพิธีรูปแบบต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพเสริมต่อไป
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
(การจัดดอกไม้สด) ประจำปี 2563