สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนมออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวรดา โพธิ์ศรีหิรัญและเด็กชายวิทยา หุนติราช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนมออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวรดา โพธิ์ศรีหิรัญและเด็กชายวิทยา หุนติราช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนมออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวรดา โพธิ์ศรีหิรัญและเด็กชายวิทยา หุนติราช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนมออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวรดา โพธิ์ศรีหิรัญและเด็กชายวิทยา หุนติราช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร