แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองสนม ร่วมเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หากท่านใดสนใจร่วมประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ดังกล่าวได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/b3mx7n หรือ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564