แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคลากรที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน และสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดังกล่าวได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/b3mx7n หรือ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564