ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding)

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๓ สาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.บ้านเชียงเพ็ง หมู่ ๑๒ – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ ๒๐

๒. คสล.บ้านบะนกทา หมู่ ๑ – บ้านน้ำบุ้น หมู่ ๓

๓. คสล. บ้านโพนแพง หมู่ ๖ – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘