นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบะป่าคาพร้อมชาวบ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต จำนวน 3 ราย1. รายนายวาส อุทรมาศ 2.รายนายสมพร พลพงษ์ 3.นางคำตัน ประทุมมา บ้านบะป่าคา หมู่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบะป่าคาพร้อมชาวบ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต จำนวน 3 ราย1. รายนายวาส อุทรมาศ 2.รายนายสมพร พลพงษ์ 3.นางคำตัน ประทุมมา บ้านบะป่าคา หมู่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบะป่าคาพร้อมชาวบ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต  จำนวน 3 ราย1. รายนายวาส อุทรมาศ 2.รายนายสมพร พลพงษ์ 3.นางคำตัน ประทุมมา บ้านบะป่าคา หมู่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบะป่าคาพร้อมชาวบ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต จำนวน 3 ราย1. รายนายวาส อุทรมาศ 2.รายนายสมพร พลพงษ์ 3.นางคำตัน ประทุมมา บ้านบะป่าคา หมู่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร