เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)

เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)

👉เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
👉ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)
📌 หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้
✅ 1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
✅ 2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
✅3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 41%) ของค่าภาษีที่ค้าง
🟢รี บ ม า เ สี ย ภ า ษี นะคะ เ สี ย ด า ย ค่า ป รั บ
📞สอบถามเพิ่มเติม กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสนม
☎️042-099771 ต่อ 6