เทศบาลตำบลหนองสนมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม

เทศบาลตำบลหนองสนมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม

เทศบาลตำบลหนองสนมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม

เทศบาลตำบลหนองสนมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม
เทศบาลตำบลหนองสนมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม