เทศบาลตำบลหนองสนม การยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอหนังสือรับรอง การแจ้งหรือการขอใบอนุญาตสะสมอาหารหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เทศบาลตำบลหนองสนม การยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอหนังสือรับรอง การแจ้งหรือการขอใบอนุญาตสะสมอาหารหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

📢👉#การยกเว้นค่าธรรมเนียม #การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งต่างๆ
👉ตามกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือ รับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ. ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2563 มีผลทำให้ประชาชนที่จะทำการขอหนังสือรับรอง
👉การแจ้งหรือการขอใบอนุญาตสะสมอาหารหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
❌❌ #จะไม่เสียค่าธรรมเนียม ❌❌
❌ จะมีผลตั้งแต่วันที่14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ❌