คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นางดอกจันทร์ วงค์มา
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 093-3207224

ชื่อ-สกุล : นายสุรพล ลาญาติ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 093-4090055

ชื่อ-สกุล :  นายปิยะ ผาสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 098-1051852

ชื่อ-สกุล : นายทองแดง สัพโส
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-2189136

ชื่อ-สกุล : นางจีราภรณ์ โพธิ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0981707809