คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นายพิทูรย์ อนุศาสน์
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-8532439

ชื่อ-สกุล : นายใหม ฮาบพนม
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 081-4540485

ชื่อ-สกุล : นายวันนา  ไตรวงค์ย้อย
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-7748928

ชื่อ-สกุล : นายเตียง กุลอัคร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-6377078

ชื่อ-สกุล : นายชาญศิลป์ บุราณสาร
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-9449662