ฝ่ายสภา


ฝ่ายสภา

ชื่อ-สกุล :  นายสังคม  แก้วมะณี
ตำแหน่ง :  ประธานสภา
เบอร์โทร :  087-0015657

ชื่อ-สกุล :  นายสายยัณต์  ปุ๋ยวงค์
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา
เบอร์โทร :  080-4603452

ชื่อ-สกุล :  นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา
เบอร์โทร :  088-0610964

ชื่อ-สกุล : นายสนิท  ขันธุปัทม์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 084-5126120

ชื่อ-สกุล : นางดอกจันทร์  วงค์มา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 089-5725905

ชื่อ-สกุล : นายไพศาล จักรบุตร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 083-3401404

ชื่อ-สกุล : นายโทม กาญบุตร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 080-1862773

ชื่อ-สกุล : นายจรูญ  แก้วไพฑูรย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 081-0573668

ชื่อ-สกุล : นายอรัญ  โคตรภูธร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 081-5440950

ชื่อ-สกุล : นายสาคร  ปะมุทา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 080-4178706

ชื่อ-สกุล : นายสังเวียน  เจริญขึ้น
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 084-5100817

ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย  หุนติราช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 088-0682495