ฝ่ายสภา


ฝ่ายสภา

ชื่อ-สกุล :  –
ตำแหน่ง :  ประธานสภา
เบอร์โทร :  –

ชื่อ-สกุล :  –
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา
เบอร์โทร :  –

ชื่อ-สกุล :  นางสาวพยอม  ชิณวงษ์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา
เบอร์โทร :  088-0610964

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร :