กองช่าง


กองช่าง

ชื่อ-สกุล :  นายกิตติภพ  ไชยปัญหา
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :  095-8197893

ชื่อ-สกุล :  นายศิริทรัพย์ สีมา
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์โทร :  081-9751137

ชื่อ-สกุล :  นายสุกิตติ  แก้วละลัย
ตำแหน่ง :  นายช่างโยธา
เบอร์โทร :  080-7199058

ชื่อ-สกุล :  นายเอกวิทย์ ศรีผาวงศ์
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :  096-9616243

ชื่อ-สกุล :  นางสาวอุไรพร  เงินลุนปา
ตำแหน่ง :  ผช.เจ้าพนักงานธุุรการ
เบอร์โทร :  083-4119545

ชื่อ-สกุล : นายอภิชัย  อนุศาสน์ –
ตำแหน่ง : ช่างปูน
เบอร์โทร : 093-4163705

ชื่อ-สกุล : นายสัญญา  เสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 084-6013725