จัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อจัดจ้าง

13 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
13 กรกฎาคม 2563 การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
13 กรกฎาคม 2563 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563
8 กรกฎาคม 2563 การจัดหาพัสดุและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
8 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ2563
30 เมษายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
5 มิถุนายน 2562 การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562
5 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562